antikkentler

Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba



    Anadolu Uygarlıkları
    BATI  ANADOLU
    AKDENİZ  BÖLGESİ
    ORTA  ANADOLU
   DOĞU ANADOLU

 




 

                                                       KOLOPHON  MENDERES İZMİR

       Menderes ilçesi Değirmendere olarak adlandırılan köydeki, üç tepe üzerinde kurulmuştu. Kolophon,deniz kenarında kurulmayan tek İon yerleşimidir.
      On iki İon kentinden biri olan ve ilk kez 1866 yılında Alman araştırmacı K. Schuchhardt tarafından yeri belirlenmiştir.İlk kazı çalışmaları 1922 yılında başlamıştır
Yerli bir Anadolu halkı olan Karyalılar tarafından kurulan Kolophon, M.Ö. XIII ve Vlll. yüzyıl larda Rhaikos adındaki kişinin önderliğindeki, Akha kökenli Giritli göçmenlerin 2 kez istilasına uğramıştırtır.. Strabon da bu Ion kentinin Pyloslu Andraimon tarafından kurulduğunu söyler. Pausanias ise, bu yörede Atina kralı Kodros'un oğullarından Damasikhton ve Prometheus'un egemenlik kurduğunu yazar.
       Kolophon kenti, Miletos, Myus, Priene, Ephesos, Lebedos, Teos, Klazomenai, Erythrai, Phokaia, Samos ve Chios ile birlikte, Dodekapolis adı verilen 12 kentin oluşturduğu Ion Birliğinin üyesi idi.
Ele geçen bir yazıttan anladığımıza göre, kentin arkaik dönemine ait yerleşim yeri tepelerin eteklerinde bulunuyordu. Bugüne değin burada ele geçen buluntular M.Ö. VII yy.dan daha erkene gitmemektedir. Ayrıca M.Ö. VI yy.a tarihlenen bir buluntu da ele geçmemiştir. Kentin Arkaik ve Klasik dönem yerleşimleri, akropol terasının dışında olasılıkla daha aşağıdaki Kabaklıdere vadisindeydi.
        Kolophon M.Ö. VI yy. ikinci yarısında özellikle Batı Anadolu'yu etkileyen Persler tarafından istila edilmiştir.
Kent M.Ö. 478 - 477 yıllarında kurulan, Attika - Delos Deniz birliğine girmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 330 yılında Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtarmasıyla Kolophon kenti bir çok kent gibi özgürlüğüne kavuşmuştur. Antigonos'un kral olmadan önceki dönemine rastlayan M.Ö. 311 ile 306 yılları arasında kentte büyük bir yapılaşma projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bugün ayakta kalabilen kent duvarları, o dönemde yapılmıştır.Bu dönem, Kolophon tarihinde şehircilik açısından en verimli çalışmaların uygulandığı bir dönemdir. Bu yapılanma kararları, İskender'den sonra kentin özgür statüsünü korumasını isteyen Antigonos tarafından alınmıştı. Antigonos'a çok şey borçlu olan kentin başlattığı, özgürlükle gelen bu yeni yapılanma dönemi çok kısa sürmüş ve İskender'in generallerinden Lysimakhos'un M.Ö. 294 yılında kent halkını Ephesos'a sürmesiyle son bulmuştur.
        Kolophon, M.Ö. 218 yılında Pergamon krallığına bağlanır. III yüzyılın sonuna gelindiğinde, kentin eski önemini kazandığı, M.Ö. 206 yılında Magnesia ad Maeandrum'da kutlanan Artemis bayramlarındaki yarışmaları onaylayan Ion kentleri arasında Kolophon ve Lebedos'un yer alışından anlaşılmaktadır.
M.Ö. 133 yılında ölen son Pergamon kralı Attalos III'ün vasiyetinde krallığını Roma İmparatorluğuna bırakarak, Romalıların Asya eyaleti içinde yer alır ve yaşamını vergi ödeyerek sürdürür.
      Aşağı şehir,güney tarafta buluna Akropol kenarında uzanmakta ve MÖ.4 yy. da yapılmış olan duvarlarla korunmaktadır.İlk kent Akropol’ün bulunduğu 800 metre yüksekliğindeki tepenin güney batısında yer alır.
Akropol’ün kuzey yamacında ovadan 195 metre yükseklikte bazı eski binaların izleri görünür. Bunlardan en iyi şekilde günümüze ulaşanı MÖ.IV.yüzyıla tarihlenen Stoa’dır. Stoa’nın yanında bir kaç ev bloku ortaa çıkarılmıştır.
Daha batıda ise hamamların yer aldığı kalıntılar görülmektedir


Tarih : 12 Mart 2012 Pazartesi
Hit : 1736

Hazırlayan Mustafa Cirban -- mcirban@ttmail.com --